Useful Gaelic word: cèilidh

cèilidh – party/gathering Listen to the pronunciation guide This is one of the Gaelic words which has come into English. In older books it is spelt...

Useful Gaelic word: fèin

fèin – self Listen to the pronunciation guide The word is often spelt féin in older books and the resemblance to the Irish word féin –...

Useful Gaelic word: sgeul

Sgeul – story Listen to the pronunciation guide The word is worth knowing about because it appears in several compound words and also in a couple...

Useful Gaelic word: oir

oir – edge Listen to the pronunciation guide A nice simple word. Depending on dialect, it may pronounced as in the English word "or", or with...

Useful Gaelic word: cian

cian – age/distance Listen to the pronunciation guide Cian is one of these words hardly ever used in modern Gaelic on its own with its original...

Useful Gaelic word: greas / cabhaig

greas / cabhaig – hurry Despite the clichés, there are Gaelic words meaning "hurry up", especially when rushing to catch a ferry. In modern Gaelic,...

Am mìnich na pàrtaidhean co iad?

Chan eil rian gur e dìreach mi fhìn a th’ ann. Tha taghaidhean Pàrlamaid na h-Alba a’ teannadh oirnn is cha mhòr gu bheil...

Useful Gaelic word: sùil

sùil – eye Listen to the pronunciation guide Short and simple, and a very common word. Sùil is eye and the plural is sùilean. In addition,...

Iomairt Làbarach gun teachdaireachd soilleir

Bu chòir dhaibh a bhith taingeil gun do rinn iad cho math anns an t-suidheachadh a bh’ ann. Ged a bha buil bhòt nas...

Cha bhiodh lethsgeul gu mòran brìgh an-diugh

Tha mi a’ smaoineachadh nach robh mi ach còig bliadhna a dh‘ aois nuair a bha mi mar-thà seachd searbh sgìth de dhaoine a...