Chan eil sinn ach beag ann an sùilean Pàrlamaid Lunnainn

<em>Picture: David Iliff</em>
Picture: David Iliff

Chan eil mise ag iarraidh gun tachair e ach tha e a’ sìor-fhàs duilich an gnothaich seo a sheachnadh. Le mar a thathas a’ sgrùdadh sgìrean Pàrlamaid dha Westminster tha e gu bhith a’ ciallachadh gu bheil e gu bhith duilich argamaid a dhèanamh son sgìre Pàrlamaid nan Eilean Siar a chumail air leth leatha fhèin.

Tha an riaghaltas ann an Lunnainn den bheachd gu bheil cus buill-pàrlamaid ann is gum bu chòir an àireamh a ghearradh is cur a do suas ri 200 de na buill. Tha iad a’ cumail a-mach gun fheum cosgaisean poilitigs Bhreatainn a ghearradh. Tha fios gu bheil a h-uile càil anns an t-saoghal phoblach ga ghearradh anns an là a th’ ann. Ach tha sin a’ ciallachadh ceistean dha na h-Eileanan an iar.

Chan eil ach beagan is 20,000 luchd-bhòtaidh anns an sgìre. Tha sgìrean gu leòr ann an Sasainn far a bheil na mòr-chuidean mòran nas mò na sin gun luath air àireamh air luchd-bhòtaidh. Tha gu leòr ann an Sasainn den bheachd gu bheil luchd-poilitigs is riochdachadh gu leòr againn ann an Alba mar-thà, chan eil cho fada ri sin bhon a bha an dà chuid Prìomhaire is Seansailear Albannach againn. Tha buill Westminster againn, tha Pàrlamaid Dhùn Èideann againn, is chan eil a dhìth tuilleadh ach allt aig ceann an taigh againn. Tha sin uile a’ ciallachadh gu bheil an t-argamaid son sgìre Pàrlamaid fa leth dha na h-Eileanan gu bhith a’ fulang.

Tha fios gu bheil argamaidean ann son sgìre fa leth a bhith aig an sgìre. ‘S iad na h-Eileanan Siar an aon àite ann an Alba far a bheil mòr-chuid de luchd-bruidhinn na Gàidhlig. Tha an sgìre far air falbh gu leòr bho àitichean eile is gu bheil feumalachdan is gnothaichean eadar-dhealaichte a’ buaileadh oirnn. Ach le cuid de roinnean pàrlamaid ann an Sasainn gu bhith a’ fàs cho mòr ri 90,000 fo na planaichean ùra, chan eil e gu bhi càil nas fhasa an t-argamaid a dhèanamh.

Nam bithte ag iarraidh na h-Eileanan Siar a chuir còmhla ri sgìrean eile, ciamar a dh’ oibricheachadh e? An tigeadh iad a-steach còmhla ris an Eilean Sgìtheanach? Nan tigeadh, am biodh sin a’ ciallachadh gun fheuimte sgìre Loch Aillse a thoirt a steach cuideachd? Tha fios nach eil na seann sgeulachdan mu dheidhinn ‘nàimhdeas’ eadar Leòdhasaich is Sgìtheanaich cho buadhmhor is a bha iad. Ach chanadh gu leòr gu bheil an dà sgìre cho eadar-dhealaichte is nach bu chòir dhaibh a bhith còmhla.

Tha fios gu bheil Comhairle nan Eilean Siar air a bhith a’ beachdachadh agus a’ bruidhinn air an seo. Tha fios gu robhas a’ bruidhinn agus a’ smaoineachadh air an seo bho chionn fhada. Ach bidh muinntir nan Eilean an dòchas gu bheileas a’ bruidhinn ri na daoine ceart agus gu bheil fios aca càite am faigh iad èisteachd cheart.

Tha crìonadh na sgìre a thaobh daoine cuideachd gu bhith a’ togail ceistean gu leòr eile. Ma thathas a’ dùnadh sgoiltean agus a’ gearradh ann an ospadail, carson a tha ùghdarras foghlaim agus Bòrd Slàinte air leth gu bhi ann tuilleadh? Tha fios gu bheil gu bheil clèireachd is seirbheisean taic a-nis cudromach son oibrichean anns an sgìre, ach tha deisichean gu leòr ann an Dùn Èideann is Lunnainn a thigeadh air ais leis a’ phuing nach e sin as caithreach gu bheil na buidhnean sin ann.

ENGLISH SUMMARY: Reforms which will cut the number of MPs at Westminster pose uncomfortable questions for the Western Isles. It will be harder to argue for the case for a separate MP when the number of voters (about 20,000) is less that the majorities in some English seats.

 • S mor am beud. An dochas gun tig an la nuair a theid againn air seasamh air ar casan fhein.

  • Dabharr

   ‘s mise gu chord a ruit

 • baglady

  westminster should not try to rid us of our island MP its an important part

  of Scotland and deserves to be treated with RESPECT[torry agenda] SO NOW PROVE IT…..

 • Níall

  Leis na “whips” ‘s mar sin, a bheil e gu diofar có tha nad BP có-dhiubh?

 • Flojo

  Honestly, I would like to be included not excluded. Translation may be a pain but it would be welcomed.

 • I’m_In_Korea_I_Want_Out

  I completely agree with the translation comment. Don’t such a smart arse as to exclude those who do not speak Gaelic. Don’t act as though I am an unworthy reader of your article because I cannot speak Gaelic. I have watched Telefios but I cannot say a single word or understand a single word of Gaelic, a language so mired in its own past that their is no modern equivalent of the language. Come on, you want to show off your remarkable knowledge to the few who cannot speak Gaelic. You know, some people may just begin to think that you are actually speaking about them. HAving said that, reading this and referencing Gaelic may actually help me learn the language in the first place.
  I also think that the number of Scottish MPs in Westminster should be cut drastically, infact, should be zero but that is just my tolerance level.

  • “A language so mired in its own past that their is no modern equivalent of the language.”

   Inntinneach. Apparently, native speakers speak something they learned from historical books.

 • Chris Macleod

  Flo-jo and Im-in-Korea
  Why are you upset about the lack of translation? Only a tiny proportion of political articles are written in Gaelic. Why not join a Gaelic class, and get a Gaelic dictionary, then you won’t need to feel excluded!